Jauniešiem

Jauniešiem

Darbs ar jauniešiem biedrībā aizsācies, realizējot Eiropas Sociālā fonda projektu biedrības kapacitātes stiprināšanai 2012.gadā, kurā bija iekļautas aktivitātes Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projektu sistēmas izpratnei ar mērķi konstatēt – ko tas spēs dot Jēkabpils un reģiona jauniešiem. Rezultātā “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2015.gadā akreditējās kā uzņemošā, nosūtošā un koordinējošā EBD organizācija un guva atbalstu savam pirmajam ilgtermiņa EBD projektam “Volunteers change Jēkabpils”. Turpmākajos gados tika sekmīgi realizēts arī otrs ilgtermiņa EBD projekts “Share and like volunteering” un trešais projekts “Volunteers discovery”, kurā tika koordinēta septiņu EBD jauniešu uzņemšana papildus vēl divās citās NVO.

Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru biedrība realizējusi Latvijas valsts programmas projektus:

  • “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt” (2018.) Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā, Neretas un Pļaviņu novados un trīs jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās “Kafija ar politiķiem” formātā organizēšanai;
  • “#runaarmanijekabpils” (2018/2019), veicinot brīvprātīgo darbu jauniešu vidū un uzlabojot saikni starp jauniešiem un vietējiem lēmumu pieņēmējiem.

Biedrība ilgtermiņā sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), veicot jauniešu darbavietu nodrošināšanu programmā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. Biedrība arī veic vietnes www.brivpratigie.lv koordinēšanu sadarbībā ar NVA, kā arī sadarbojoties izveidoja subsidēto darba vietu jaunietim ar invaliditāti.

“Jēkabpils NVO resursu centrs” ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes organizāciju sarakstā, kas veic darbu ar jaunatni.