Turpinās diskusijas par senioru konsultatīvo padomi

Madara Borisova 24.Jūlijs, 2023, 09:32 DC Kopā būt
Turpinās diskusijas par senioru konsultatīvo padomi

Jūlijā aktīvie seniori turpināja diskusiju par senioru konsultatīvās padomes jeb senioru domes izveidošanu pie Jēkabpils novada domes. Šoreiz bija uzaicināti Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un Saeimas deputāte Līga Kļaviņa. Tikšanās notika pēc pieredzes brauciena uz Ikšķiles un Kuldīgas senioru skolām, kura laikā tika izzināta arī senioru sadarbības pieredze ar sava novada pašvaldībām.


Seniori šodien visur apzinās, ka ir jāiet līdzi laikam un jāturpina mācīties, bet vēlas arī savu uzkrāto dzīves pieredzi realizēt, konsultējot pašvaldību senioriem svarīgos jautājumos – tāpēc arī Jēkabpils novadā būtu dibināma konsultatīvā padome jeb senioru dome. Tā būtu kā senioru aktīva dalība procesos un viņu interešu pārstāvniecība. Paši seniori vēsta, ka nav vēlmes sūdzēties un “kasīties”, bet gan būt noderīgiem un palīdzēt.


Seniori un Dienas centra “Kopā būt” darbinieki dalījās iespaidos no Ikšķiles un Kuldīgas pieredzes apmaiņas brauciena – tur dažādo senioru interešu aizstāvība jau notiek pašvaldību līmenī. Plāno, ka senioru konsultatīvā loma tiks nostiprināta arī nacionālā līmenī, organizējot Senioru Saeimu. Pieredzes apmaiņas brauciens aktīvajiem Jēkabpils novada senioriem palīdzēja labāk izprast un izdalīt divus turpmākās darbības virzienus: 1) ir jārada iespēju senioriem mācīties (talantu attīstīšana un mūžizglītība)
un 2) ir jāiesaka pašvaldībai izveidot senioru lietu konsultatīvo padomi.


R.Ragainis, noklausoties stāstīto, secināja, ka pašvaldība šajos procesos var būt kā ceļa biedrs, palīgs pašu senioru iniciatīvām nevis burvis problēmu risinājumā. Svarīgi, ka novadā ir aktīvisti, bet viņu iniciatīvas var atbalstīt tikai likuma robežās, turklāt katrā pašvaldībā ir sava iedibinātā atbalsta kārtība un nozares, ko konkrētā pašvaldība spēj un ir noteikusi kā atbalstāmas.


Izskanēja idejas anketēt novada seniorus, laukos dzīvojošos – cik liela vēlme būtu darboties un konkrētas idejas, iniciatīvas. Arī pašvaldība bilst, ka vieglāk ir atbalstīt lielākas mērķauditorijas vienotu redzējumu nekā plaša spektra katra atsevišķo vajadzību – grūta izvēle, kuru jomu atbalstīt prioritāri. Šobrīd seniori guva pārliecību, ka pašvaldība ir “par” šādu senioru iniciatīvu un tuvākajā laikā sagaida iesniegtu padomes nolikuma projektu lemšanai par atbalstu, turklāt svarīgi ir, lai būtu visa novada senioru pārstāvniecība. R.Ragainim bažas, kas būs ar pārējo iedzīvotāju daļu – jo šī padome pārstāvētu tikai senioru jautājumus. Tomēr dominē domas, ka, līdz ar Senioru konsultatīvās padomes izveidi, tā būtu laba motivācija pievērsties arī Iedzīvotāju padomju izveidošanai.


Bijusī Jēkabpils novada domes deputāte, tagad Saeimas deputāte L. Kļaviņa rezumē tikšanos – ir idejas un vērtīgi priekšlikumi. Iesaka arī izvērtēt – kā dibināt Senioru skolu – kā biedrību, bet būs administratīvais slogs, vai labāk kā “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienību? Viņa arī aicināja pašvaldību izvērtēt – vai mērķtiecīgāk un lietderīgāk nebūtu izmantot analoģiju Senioru domei līdzīgi kā Jaunatnes domes darbībai – deleģējot funkciju abu virzienu (skolas un padomes) realizēšanai. Tikšanās noslēgumā klātesošie secināja, ka mācīties nekad nav par vēlu un apsveicama ir vēlme piedalīties novada attīstībā. Paldies par viesmīlību Jēkabpils pilsētas bibliotēkai (Izstāžu un tikšanās zāle)! Novadpētniecības lasītava ir īstā vieta šādām sarunām – uz tādām NVO aktīvie cilvēki tiek gaidīti arī turpmāk!

Monta Lipša
Biedrības „Vidusdaugavas NVO centrs”
brīvprātīgā