Publicēts novērtējuma ziņojums par LEADER ietekmi uz sabalansētu teritoriālo attīstību

Madara Borisova 10.Jūlijs, 2024, 13:03 LEADER jaunumi
Publicēts novērtējuma ziņojums par LEADER ietekmi uz sabalansētu teritoriālo attīstību

Eiropas Komisija ir publicējusi novērtējuma ziņojumu par LEADER ietekmi uz sabalansētu teritoriālo attīstību, kurā tiek secināts, ka:

  • LEADER primāri ir metode vietējo resursu un kapacitātes uzlabošanai un mobilizēšanai, palielinot līdzdalību un uzlabojot pārvaldību un sociālo kapitālu, nevis instruments nozīmīgu lielo kapitāla ieguldījumu/projektu atbalstam lauku apvidos.
  • Vidēji ES valsts atbalsts vienai LAG bija 4 miljoni EUR deviņu gadu programmas periodā, tas veido vien tikai 2% no KLP izdevumiem, bet aptver 170 miljonus ES lauku iedzīvotāju.
  • LEADER ir sniedzis ieguldījumu arī ekonomiski nelabvēlīgās, perifērās vai attālās teritorijas, radot gandrīz 60 000 darbavietu un spēlējot nozīmīgu lomu lauku teritoriju teritoriālajā attīstībā.
  • LEADER ir sekmīgi veicinājis vietējo attīstību, īpaši atbalstot vietējās ekonomikas un uzņēmumus (25% no saņēmējiem bija MVU), sniedzot vietējos pakalpojumus dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicinot sociālā kapitāla palielināšanu un sociālo jautājumu risināšanu.
  • LEADER bieži ir radījis labākus rezultātus salīdzinājumā ar līdzīgiem lauku attīstības pasākumiem, jo nodrošina labākus rezultātus izmaksu efektivitātes ziņā, sniedzot pakalpojumus un radot darbavietas efektīvāk nekā citi lauku attīstības pasākumi.
  • LEADER ir efektīvi veicinājis sociālā kapitāla palielināšanos lauku apvidos, līdzdalību un uzticību starp vietējiem dalībniekiem, sasniedzot ieinteresētās puses, kuras citādi nebūtu iesaistījušās.
  • LEADER pieeja ir bijusi arī efektīva, neskatoties uz specifiskajām izmaksām, jo būtiska šo izmaksu daļa sniedz ieguldījumu cilvēkkapitālā, īpaši aktivizēšanā un atbalstā vietējiem iedzīvotājiem.

Ar visu ziņojumu var iepazīties: https://ej.uz/LEADERzinojums2024