LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. 

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

LEADER pieejas īstenošanai, arī Latvijā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros tiek plānoti finansu resursi, kas ļauj realizēt lielākus un mazākus projektus lauku un pilsētu (kas iekļaujas šajā pieejā) teritorijās, kas nepieciešami iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai, pakalpojumu attīstībai, vides sakārtošanai un uzņēmējdarbības organizēšanai.

LEADER vietējās attīstības principi:

 1. Konkrēta teritorija - aktivitātes notiek mazā, viendabīgā, sociāli vienotā teritorijā.
 2. No apakšas uz augšu - vietējie pieejas īstenotāji izstrādā stratēģiju un izvēlas īstenojamās darbības.
 3. Publiskā un privātā partnerība - VRG (vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība) ir sabalansēta grupa, kas ietver valsts un privātā sektora dalībniekus, kas var mobilizēt visas pieejamās prasmes un resursus.
 4. Jauninājumi - dod VRG elastību, ieviešot jaunas idejas un metodes.
 5. Integrācija - starp ekonomisko, sociālo, kultūras un vides jomu, atšķirībā no nozaru pieejas.
 6. Tīklošanās - ļaujot mācīties vienam no otra – cilvēkiem, organizācijām un iestādēm vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.
 7. Sadarbība - starp LEADER grupām, piemēram, lai dalītos pieredzē, kas ļauj papildināt vienam otru vai sasniegt kritisko masu.LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes. 
Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek izmantota apvērsta pieeja, kas nosaka aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu gan stratēģijas izstrādē, gan apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā.
Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām rīcības grupām (turpmāk - VRG), kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām.

Vietējā rīcības grupa ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 līdz 65 tūkstoši, pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī. 

Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm. 

Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai  ir iespēja piesaistīt  atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) un Eiropas jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansētiem pasākumiem. 

No stratēģijas līdz projektam:

 1. VRG sagatavo stratēģiju
 2. SVVA (Sabiedrības virzītas vietējās attīstības) komiteja izvērtē un apstiprina stratēģiju
 3. VRG izsludina projektu konkursu iesniegumu pieņemšanu
 4. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz EPS (elektroniskā pieteikšanās sistēmā) tajā VRG, kuras teritorijā projektu paredzēts īstenot
 5. VRG pieņem projekta iesniegumu, izvērtē un pieņem lēmumu par atbilstību SVVA stratēģijai, nodod tālākai vērtēšanai LAD (Lauku atbalsta dienestam)
 6. LAD izvērtē projekta iesnieguma atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu
 7. Projekta iesniedzējs īsteno projektu un iesniedz maksājuma pieprasījumu EPS sistēmā
 8. Ja projekts ir īstenots atbilstoši apstiprinātam projektam, LAD pārskaita projekta īstenotājam finansējumu
 9. 5 gadus pēc projekta īstenošanas VRG un LAD uzrauga projekta rezultātu izmantošanu atbilstoši projekta mērķim.