Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, reģ.Nr.40008108696
Juridiskā adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils
Biedrībai ir spēkā esošs sabiedriskā labuma statuss,
skaties šeit:  https://www6.vid.gov.lv/SLO/SLOData  
Droši vari ziedot mums:
Biedrības konts: LV14PARX0013118530001

Sabiedriskā labuma biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" vēsturiski tika izveidota kā biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs", dibināta 2006. gadā kā 12 juridisku biedru apvienība, bet 2020.gadā apvienojot 42 dažādu darbības profilu nevalstiskās organizācijas un privātpersonas.

"Vidusdaugavas NVO centrs" savu darbību nodrošina vairākos virzienos, biedrības administrācijai un biedriem nozīmīgu darbu daļu veicot brīvprātīgi, bet finansējumu rodot arī iesniegtos un atbalstītos projektu pieteikumos, dotācijās, ziedojumos un biedru naudas samaksās.

Biedrības valdes priekšsēdētāji vēsturiski bijuši:

Agita Pleiko (no 2010. līdz 2018.gadam);

Gita Cankale (no 2006. līdz 2010.gadam).

Biedrības valdē darbojušies tādi zināmi jēkabpilieši, kā Roberts Aišpurs, Aleksandrs Kalniņš, Līga Midzene, Inita Zarkeviča, Lilija Ražinska u.c.

"Vidusdaugavas NVO centrs" ir biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” biedrorganizācija un biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” biedrs.

"Vidusdaugavas NVO centrs" ir pievienojies Ministru kabineta un NVO Sadarbības Memorandam, to parakstot 2013.gada 1.februārī (Nr.252). Šobrīd Memorandam pievienojušās 436 nevalstiskās organizācijas. Vairāk informācijas:  https://www.mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu

DARBS AR SOCIĀLI MAZAIZSARGĀTĀM GRUPĀM

Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" ir izveidojusi struktūrvienību “Sociālās rehabilitācijas Dienas centrs “Kopā būt””, kas 2018.gadā ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Centrs sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu senioriem un ģimenēm ar bērniem, sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem.

SADARBĪBA AR VALSTS SEKTORU

 • Aktīva sadarbība jau kopš 2012.gada biedrībai ir ar Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA) Jēkabpils reģionālo struktūrvienību, gadu gaitā tikai paplašinoties. Sadarbība aizsākās, nodrošinot jauniešus ar brīvprātīgā darbavietām programmā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” dažādu NVA realizētu projektu ietvaros. Daudzi no jauniešiem pēc un arī šīs programmas laikā ir atraduši pastāvīgu algotu darbu, bet labākie palikuši strādāt briedrībā dažādos citos projektos.

Sadarbojoties ar NVA, biedrībā tikušas izveidotas vairākas subsidētās darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Pēc brīvprātīgā darba likuma pieņemšanas un stāšanās spēkā 2016.gada janvārī, NVA izveidoja vietni www.brivpratigie.lv un uzsāka sadarbību ar tās koordinatoriem Latvijas reģionos. "Vidusdaugavas NVO centrs" viens no pirmajiem noslēdza sadarbības līgumu par vietnes administrēšanu Jēkabpiī un apkārtējos novados.

Biedrība piedalījusies arī citās NVA izveidotajās programmās, piemēram, apmācījusi interešu pulciņa audzinātāju NVA realizētā aktīvā nodarbinātības pasākumā “Apmācība pie darba devēja”, kas finansēts ESF projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglībai”, kā arī sadarbojusies citos veidos.

 

 • 2018.gadā biedrības pārstāve Agita Pleiko darbojās Latvijas valsts NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejā.
 • Biedrība iniciējusi vairāku NVO atbalstošu lietu un veiksmīgākas savstarpējās sadarbības iniciatīvu virzību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, piemēram, abpusējā sadarbības līguma izstrādi un noslēgšanu 2011.gadā, ko parakstīja aptuveni 40 Jēkabpils biedrības un līguma atkārtotu noslēgšanu 2016.gadā, telpu nodošanu nevalstiskajām organizācijām bezatlīdzības lietošanā, savlaicīgāku projektu konkursa izsludināšanas termiņa noteikšanu un konkursa izsludināšanu divos termiņos gadā u.c. Iespēju robežās notiek biedrorganizāciju konsultēšana finansējuma piesaistē, kā arī konsultāciju sniegšana interesentiem jaunas biedrības nodibināšanas jautājumos, iespēju robežās tiek sekmēta Jēkabpils NVO sadarbība ar pašvaldību.
 • Biedrības valdes locekļi un pārstāvji darbojas tādu Jēkabpils pilsētai svarīgu dokumentu, kā attīstības plāna nākamajam plānošanas periodam un pilsētas mārketinga izstrādes, arī Jēkabpils jaunatnes darba stratēģijas izveidošanas darba grupās. Izmantojot savas kompetences, izveidota laba sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstiem), kas ļauj veiksmīgi popularizēt nevalstiskā sektora darbību un piesaistīt papildus resursus, apmācot dalīborganizācijas izmantot sabiedriskās attiecības savās interesēs.

LABDARĪBAS AKCIJAS UN ZIEDOJUMU VĀKŠANA, SADARBOJOTIES AR VIETĒJIEM UZŅĒMĒJIEM

Tā realizēts:

 • adītu zeķu ziedojumu akcija Jēkabpils reģionās slimnīcas dzemdību un bērnu nodaļām un pansionātam “Jaunāmuiža” 2017. un 2018.gados;
 • atbalsts jauniešu pilsonisko iniciatīvu stiprināšanai caur tautas deju mākslas aktivitātēm, savācot ziedojumus aptuveni 10000 eur apmērā 2017.gadā,
 • uzrunājot uzņēmējus un iedzīvotājus ziedot kapelas ar kapelāna prakses vietu ieveidei Jēkabpils reģionālajā slimnīcā;
 • organizējot labdarības ziedojumu vākšanas akciju un labdarības izsoli, lai atbalstītu divas onkoloģiski slimas Jēkabpils jaunietes;
 •  organizējot ziedojumu savākšanu Jēkabpils veikalos un uzrunājot Jēkabpils uzņēmējus ziedot mazturīgo jēkabpiliešu pārtikas paku izveidei akcijā „Pasniedz roku, Jēkabpils!” 2011.gadā, šādi piesaistīts finansējums Ls 700 apmērā;
 • Organizējot atbalsta akciju personām ar īpašām vajadzībām, noslēgts ziedojumu līgums ar uzņēmēju, lai izveidotu pārtikas pakas šai mērķagrupai un sniegtu atbalstu radošajām nodarbībām personām ar īpašām vajadzībām;
 • Organizētas ikgadējas apģērbu, apavu, mēbeļu un sadzīves priekšmetu ziedošanas akcijas, arī – grāmatu un žurnālu ziedojumu galda darbība;
 • 2015./16.gados biedrība izveidojusi sadarbību ar fondu „Ziedot.lv” vairāk nekā 100 trūcīgu ģimeņu mazuļu līdz divu gadu vecumam atbalstam ne tikai Jēkabpilī, bet arī apkārtējos novados. Divu gadu laikā tika veikta piena maisījumu un autiņbiksīšu izdale sākumā Jēkabpilī, vēlāk plašākā atbalsta lokā, sadarbojoties ar Sociālajiem dienestiem un NVO apkārtējos novados.

PIEDALĪŠANĀS VIETĒJO INICIATĪVU REALIZĒŠANĀ

 • Starp iepriekšējos gados īstenotajiem projektiem ir vietējai sabiedrībai nozīmīgi mūžizglītības un sabiedrības integrācijas projekti: “Aicinot līdzi”, Kokapstrādes darbnīcas izveide biedrības struktūrvienībā, „Jēkabpils rajona NVO kapacitātes palielināšana finanšu veiksmīgākai piesaistei”, „Jēkabpils NVO informatīvās sadraudzības dienas”, „Grāmatvedība un internets – nepieciešami, svarīgi un aktuāli”, „Mācāmies no pozitīvajiem piemēriem Latvijā”, „Trīs labas lietas”, „Resursu centra slieksnis ar vides pieejamības vērtību” un citi.
 • Biedrība izmanto iespējas atbalstīt arī cita veida dažādas iedzīvotāju iniciatīvas, gūstot tām finansējumu. Piemēram, 2011.gadā biedrības iniciatīvas grupa piedalījās sabiedriskā labuma biedrības „Labie darbi” projektu konkursā un guva atbalstu 1820Ls apmērā Salas peldbaseina treniņgrupu audzēkņu modernāka peldēšanas inventāra iegādes vajadzībām. Piesaistot līdzfinansējumu no pašvaldības, šis projekts tika papildināts ar sporta tērpu iegādi Jēkabpils izlases peldētāju komandai.