Biedrība reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2006.gada 30.novembrī
ar Nr. 40008108696

1.nodaļa: VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.   Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” ir nevaldības organizācija, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem apvienojušās fiziskas un juridiskas personas – biedri, atbalstot šīs biedrības darbības mērķus un principus.
1.2. Biedrības nosaukums ir: „Vidusdaugavas NVO centrs” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: „Vidusdaugava NGO Center”.
1.4. Biedrības darbībai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.
1.5. Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši šiem Statūtiem.  
1.6. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.7. Biedrības simboliku apstiprina un par tās lietošanu lemj biedrības biedru sapulce.

2.nodaļa: BIEDRĪBAS MĒRĶI

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Pilsoniskas sabiedrības attīstības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Vidusdaugavas reģionā;
2.1.2. Nevaldības organizāciju darbības atbalsts un kapacitātes stiprināšana Vidusdaugavas reģionā;
2.1.3. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības veicināšana, sadarbības saišu starp dažādām sabiedrības grupām veidošana;
2.1.4. Brīvprātīgā darba veicināšana;
2.1.5. Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība;
2.1.6. Jauniešu iniciatīvu un viņu līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana šādos veidos:
2.1.6.1. nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālas izglītības ceļā;
2.1.6.2. nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
2.1.6.3. nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;
2.1.6.4.atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.
2.1.7. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Vidusdaugavas reģionā;
2.1.8. Jēkabpils novada lauku teritorijas ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības sekmēšana, atbalstot iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti teritorijai nozīmīgu sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, dzīvesvides uzlabošanā un esošo resursu saudzīgā izmantošanā nākamo paaudžu interesēs.

3.nodaļa: BIEDRĪBAS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA

3.1. Biedrības darbība pamatā notiek Vidusdaugavas reģionā, ar to saprotot teritorijas ap Daugavu galvenokārt Jēkabpils novadā un Jēkabpils valstspilsētu, bet atsevišķas aktivitātes var aptvert arī Aizkraukles un Līvānu novadus. Biedrības darbība var tikt paplašināta dažādu starptautisku projektu ietvaros, sekmējot biedrības mērķu sasniegšanu.
3.2. Biedrības darbība tiek organizēta Vidusdaugavas reģiona teritorijas attīstīšanai un tās nevaldības organizāciju darbības izaugsmei, un ir vērsta sekojošos virzienos:
3.2.1. iedzīvotāju sadarbībai un sociāli mazaizsargātāko grupu sociālajai integrācijai;
3.2.2. darbs ar jauniešiem;
3.2.3. aktīva dzīvesveida veselīgā dzīves vidē popularizēšana;
3.2.4. Jēkabpils novada lauku teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.
3.3. Juridiska vai fiziska persona, iestājoties Biedrībā, pievienojas kādam no Biedrības darbības virzieniem, vadoties pēc savas līdzšinējās pieredzes, pārliecības vai iesaistīšanās motivācijas, savu lēmumu norādot iestāšanās iesniegumā.
3.4. Biedrības darbības organizēšanas principus nosaka Biedrības darbības nolikums, ko apstiprina biedrības valde.

4.nodaļa: BIEDRĪBAS STRUKTŪRA


4.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.
4.2. Biedrības darbību vada Biedrības valde piecu dalībnieku sastāvā, kurai ir biedru sapulces vēlēts valdes priekšsēdētājs/-a un valdes priekšsēdētāja vietnieks/-ce, kas katrs/-a ir tiesīgi pārstāvēt biedrību atsevišķi.
4.3. Biedrībai ir izveidotas divas struktūrvienības:
4.3.1. “Dienas centrs “Kopā būt”” darbam ar dažādām sociālās atstumtības riskiem pakļautām pilngadīgām sabiedrības mērķa grupām;
4.3.2. “Lauku attīstības partnerība “Vidusdaugava”” (saīsināti LAP “Vidusdaugava”) Jēkabpils novada lauku teritorijas līdzsvarotai attīstībai, par kuras darbību lēmumus pieņem Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Padome septiņu dalībnieku sastāvā (turpmāk SVVA Padome). SVVA Padomes darbību reglamentē nolikums, kuru apstiprina Biedrības valde. LAP “Vidusdaugava” darbu vada administratīvais vadītājs, kas ir Biedrības valdes priekšsēdētājs.
4.4. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienību nolikumi, ko apstiprina Biedrības valde.
4.5. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas jaunas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.


5.nodaļa: BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA


5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kurā papildus vispārīgai informācijai iekļaujamas ziņas par izvēli darboties kādā no Biedrības noteiktajiem virzieniem un pretendenta vēlmi būt pilntiesīga biedra vai atbalsta biedra statusā.
5.2. Atbalsta biedram ir tiesības piedalīties Biedrības darbā, bet nav balsstiesību, lai piedalītos lēmumu pieņemšanā. Atbalsta biedrs nemaksā biedru naudu.
5.3. Iestāšanās pieteikuma formas juridiskai vai fiziskai personai un katrai no tām klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka un apstiprina Biedrības valde.
5.4. Lēmumu par biedra vai atbalsta biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā sēdē, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, pēc valdes locekļu ieskatiem var tikt uzaicināts pats pieteicējs un viņam dots vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.5. Valdes noraidošu lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par Biedrības biedru vai atbalsta biedru. Atkārtotu pieteikumu viņš var iesniegt ne ātrāk kā gadu pēc noraidījuma.
5.6. Biedrs vai atbalsta biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
5.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
5.7.1. biedrs vairāk nekā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
5.7.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
5.7.4. ar biedru ir faktiski zudusi saikne, kas nodrošina sadarbību;
5.7.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.8. Atbalsta biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
5.8.1. atbalsta biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
5.8.2. ar atbalsta biedru ir faktiski zudusi saikne, kas nodrošina sadarbību;
5.8.3. atbalsta biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.9. Jautājumu par Biedrības biedra vai atbalsta biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra vai atbalsta biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra vai atbalsta biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam rakstveidā piecu dienu laikā no tā
pieņemšanas brīža.
5.10. Iestājoties biedrībā, ir jāmaksā vienreizēja iestāšanās maksa, kuras apmēru nosaka biedrības valde.

6.nodaļa: BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Biedrības biedram ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
6.2. Biedrības atbalsta biedram ir šādas tiesības:
6.2.1. saņemt vispārīgu informāciju par Biedrības darbību;
6.2.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
6.3. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:
6.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
6.3.2. regulāri maksāt biedra naudu;
6.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
6.4. Biedrības atbalsta biedram ir šādi pienākumi:
6.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
6.4.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
6.5. Saistības biedram vai atbalsta biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram vai atbalsta biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru vai atbalsta biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra vai atbalsta biedra piekrišana.

7.nodaļa: BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA


7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un atbalsta biedri, fiziskai personai piedaloties personīgi vai deleģējot pārstāvību ar pilnvaru, ko pirms sapulces pārstāvis iesniedz sēdes vadītājam, juridiskai personai – pārstāvot to paraksttiesīgai personai vai deleģējot pārstāvību ar pilnvaru, ko pirms sapulces pārstāvis iesniedz sēdes vadītājam.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā septiņas dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. Gadījumos, kad biedru kopsapulcē paredzēts lemt par grozījumu izdarīšana statūtos, valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, katru biedru par sapulci informē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās norises. Par rakstisku uzaicinājumu uzskatāma arī e –pasta vēstule.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Visi biedru sapulces balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, ja aizklātu balsojumu pieprasa vismaz pieci biedrības biedri.
7.10. Biedru sapulces norise tiek protokolēta, ko nodrošina sapulces vadītājs un tās protokolists.

8.nodaļa: IZPILDINSTITŪCIJA

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs un viens ir valdes priekšsēdētāja vietnieks.
8.2. Biedrības valde:
8.2.1. nodrošina biedru sapulces un SVVA Padomes lēmumu izpildi;
8.2.2. vada Biedrības saimniecisko darbību;
8.2.3. pārstāv Biedrības intereses dažāda veida valsts, pašvaldību u.c.iestādēs Latvijā un ārvalstīs;
8.2.4. slēdz līgumus, organizē biedrības lietvedību un izdod ar to saistītos dokumentus;
8.2.5. pieņem darbā un atbrīvo algotos darbiniekus noteikto budžetu ietvaros;
8.2.6. pārvalda biedrības naudas līdzekļus, rīkojas ar kustamu un nekustamu biedrības mantu;
8.2.7. organizē pakalpojumu izpildi, kontrolē to kvalitāti;
8.2.8. sasauc un organizē biedru sapulces, sagatavo to darbu;

8.2.9. sagatavo priekšlikumus par biedrības darba uzlabošanu.
8.3. Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par valdes darba organizēšanu, tai skaitā – par biedrības grāmatvedības vešanas nodrošināšanu.
8.4. Valdes priekšsēdētājs ir Biedrības struktūrvienības LAP “Vidusdaugava” administratīvais vadītājs.
8.5. Valdes priekšsēdētāja prombūtnē par valdes darba organizēšanu atbild valdes priekšsēdētāja vietnieks.
8.6. Biedrības valdes locekļi:
8.6.1. tiek izvirzīti darbam ar kādu no četriem Biedrības darbības virzieniem;
8.6.2.valdes priekšsēdētāja un vietnieka kandidātus biedru sapulcē ir tiesības izvirzīt jebkuram Biedrības biedram, un valdes priekšsēdētājs un vietnieks tiek ievēlēts ar vienkāršu balsu vairākumu atklātā biedru balsojumā;
8.6.3. biedrības valdes loceklis nedrīkst būt SVVA Padomes sastāvā.
8.7. Valde tiek ievēlēta biedru sapulcē atklātā balsojumā uz nenoteiktu laiku. Pirmā valdes sēde sasaucama ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc biedru sapulces.
8.8. Ja kāds no valdes atsakās no darbības valdē vai darbības konkrētā amatā, iesniedzot par to rakstisku iesniegumu, tikai biedru sapulces kompetence ir viņa vietā ievēlēt jaunu valdes locekli, priekšsēdētāju vai tā vietnieku.
8.9. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājums, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.10. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks katrs var pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību tikai kopīgi ar vēl 2 (diviem) valdes locekļiem.
8.11. Valdes priekšsēdētāja, vietnieka un valdes locekļu darbs var tikt atalgots. Par atalgojuma faktu un apmēru lemj biedru sapulce.


9.nodaļa: REVIDENTS

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz nenoteiktu laiku.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa: BIEDRU NAUDA


10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā.
10.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu sekojošos apmēros (piemērošanu uzsāk ar 2024.gadu):
10.2.1. fiziskas personas 15 eur gadā;
10.2.2. juridiskas personas, kuru darbības forma ir biedrība vai nodibinājums – 15 eur gadā;
10.2.3. juridiskas personas, kas ir pašvaldības – pēc aprēķina 0,14 eur, reizinot ar iedzīvotāju skaitu lauku teritorijā;
10.2.4. juridiskas personas, kas ir valsts vai pašvaldības iestādes – 50 eur gadā.
10.3. Par biedru naudas apmēra izmaiņām lemj un tās apstiprina biedru sapulce.
10.4. Biedru naudas iemaksas jaunajiem biedriem tiek piemērotas no nākamā pilnā
kalendārā gada pēc iestāšanās, par ko veikta iestāšanās samaksa, kuras apmēru nosaka Biedrības valde.
10.5. Par biedru naudas samaksu biedriem vienu reizi kalendārajā gadā tiek izsniegti rēķini.
10.5. Biedrības valdei ir tiesības lemt par biedru naudas gada maksas samazināšanu vai atcelšanu, ja Biedrībā par to ir saņemts argumentēts iesniegums.

11.nodaļa: BIEDRĪBAS FINANŠU LĪDZEKĻI UN TO IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA


11.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
11.1.1. biedru iestāšanās maksa un ikgadējās biedru naudas;
11.1.2. juridisku un fizisku personu ziedojumi, dāvinājumi;
11.1.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
11.1.4. fizisku personu, t.sk.biedrības biedru, mērķētas iemaksas konkrēta darbības mērķa sasniegšanai;
11.1.5. valsts un pašvaldības budžeta mērķdotāciju iemaksas;
11.1.6. dažāda veida un finansējuma projektu finansējums;
11.1.7. cita veida likumīgi atļauts finansējums.
11.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar biedru sapulces, valdes vai SVVA Padomes nolemto un Biedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes priekšsēdētāja vietnieka izdotajiem rīkojumiem sekojošiem mērķiem:
11.2.1. Biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;
11.2.2. konkrētu darbības uzdevumu izpildīšanai;
11.2.3. darbinieku, valdes locekļu vai SVVA Padomes locekļu darba atalgošanai;
11.2.4. dažādu finanšu avotu atbalstīto projektu realizēšanai;
11.2.5. citu izdevumu segšanai, kas sekmē biedrības darbības mērķu sasniegšanu.
11.3. Biedru sapulce ir tiesīga izveidot speciālus fondus ar konkrētiem specifiskiem mērķiem kāda no Biedrības darbības statūtos noteiktā mērķa precīzākai realizēšanai.
11.4. Par Biedrības līdzekļu izlietošanu atbildīga ir valde, par kontroli atbildīgs ir revidents.


12.nodaļa: BIEDRĪBAS DARBĪBAS REORGANIZĀCIJA UN PĀRTRAUKŠANA


12.1. Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par Biedrības darbības reorganizāciju vai izbeigšanu.
12.2. Lai reorganizētu vai izbeigtu Biedrības darbību, biedru sapulce balsojot ieceļ procesa administrētājus, kas lemj par Biedrības reorganizācijas vai likvidēšanas procesiem:
12.2.1. par kustamo, nekustamo un citu īpašumu,
12.2.2. par kreditoru prasības un citu laikus pieteikto parādsaistību apmierināšanu;
12.3. Pēc visu saistību izpildes procesa administrētāji lemj par atlikušo īpašumu nodošanu Biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
12.4. Procesa administratori pēc visu minēto darbību veikšanas atskaitās biedru sapulcei.
12.5. Informācija par Biedrības reorganizāciju vai likvidāciju tiek publicēta masu informācijas līdzekļos.
Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs”valdes priekšsēdētāja vietniece L.Mežsēta

STATŪTI APSTIPRINĀTI 2023.GADA 31.MARTĀ 

BIEDRU SAPULCĒ NR.17