Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīga, 2006.gada 30.novembrī
ar Nr. 40008108696

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1.   Biedrības nosaukums ir: „Vidusdaugavas NVO centrs” (turpmāk tekstā – Biedrība).

1.2.   Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: „Vidusdaugava NGO Center”
 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Pilsoniskas sabiedrības attīstības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Vidusdaugavas reģionā;

2.1.2. Nevalstisko organizāciju darbības atbalsts un kapacitātes stiprināšana Vidusdaugavas reģionā;

2.1.3. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības veicināšana, sadarbības saišu starp dažādām sabiedrības grupām veidošana;

2.1.4. Brīvprātīgā darba veicināšana;

2.1.5. Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība;

2.1.6. Jauniešu iniciatīvu un viņu līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana šādos veidos:

2.1.6.1. nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālas izglītības ceļā;

2.1.6.2. nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

2.1.6.3. nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;

2.1.6.4.atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.

2.1.7. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Vidusdaugavas reģionā.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3.2. Biedrības darbība tiek organizēta trīs darbības virzienos:

3.2.1. sociālā integrācija;

3.2.2. jaunatnes organizācijas un darbs ar jauniešiem;

3.2.3. aktīvs dzīvesveids veselīgā vidē.

3.3. Juridiska vai fiziska persona, iestājoties Biedrībā, pievienojas kādam no Biedrības darbības virzieniem, vadoties pēc savas līdzšinējās pieredzes, pārliecības vai iesaistīšanās motivācijas, savu lēmumu norādot iestāšanās iesniegumā.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kurā papildus vispārīgai informācijai iekļaujamas ziņas par izvēli darboties kādā no Biedrības noteiktajiem virzieniem un pretendenta vēlmi būt pilntiesīga biedra vai atbalsta biedra statusā.

4.2. Atbalsta biedram ir tiesības piedalīties Biedrības darbā, bet nav balsstiesību, lai piedalītos lēmumu pieņemšanā. Atbalsta biedrs nemaksā biedru naudu.

4.3. Iestāšanās pieteikuma formas juridiskai vai fiziskai personai un katrai no tām klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka un apstiprina Biedrības valde.

4.4. Lēmumu par biedra vai atbalsta biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā sēdē, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, pēc valdes locekļu ieskatiem var tikt uzaicināts pats pieteicējs un viņam dots vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5. Valdes noraidošu lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par Biedrības biedru vai atbalsta biedru. Atkārtotu pieteikumu viņš var iesniegt ne ātrāk kā gadu pēc noraidījuma.

4.6. Biedrs vai atbalsta biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.7.1. biedrs vairāk nekā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.7.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.7.4. ar biedru ir faktiski zudusi saikne, kas nodrošina sadarbību;

4.7.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.8. Atbalsta biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.8.1. atbalsta biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.8.2. ar atbalsta biedru ir faktiski zudusi saikne, kas nodrošina sadarbību;

4.8.3. atbalsta biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9. Jautājumu par Biedrības biedra vai atbalsta biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra vai atbalsta biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra vai atbalsta biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedram ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības atbalsta biedram ir šādas tiesības:

5.2.1. saņemt vispārīgu informāciju par Biedrības darbību;

5.2.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.3. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.4. Biedrības atbalsta biedram ir šādi pienākumi:

5.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.4.2. ar savu saktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.5. Saistības biedram vai atbalsta biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram vai atbalsta biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru vai atbalsta biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra vai atbalsta biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienība.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvbienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

6.3. Biedrībai ir izveidota struktūrvienība “Sociālās rehabilitācijas Dienas centrs “Kopā būt”” darbam ar dažādām sociālās atstumtības riskiem pakļautām sabiedrības mērķa grupām.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un atbalsta biedri, piedaloties personīgi vai deleģējot pārstāvību ar pilnvaru, ko pirms sapulces pārstāvis iesniedz sēdes vadītājam. Juridiskām personām jāiesniedz paraksttiesīgās personas parakstīta pilnvara.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšnas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. Par rakstisku uzaicinājumu uzskatāma arī e –pasta vēstule.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs un viens ir valdes priekšsēdētāja vietnieks.

8.2. Biedrības valdes locekļi

8.2.1. tiek izvirzīti pa vienam no katra Biedrības darbības virziena;

8.2.2.valdes priekšsēdētāja kandidātus biedru sapulcē ir tiesības izvirzīt jebkuram Biedrības biedram un valdes priekšsēdētājs tiek ievēlēts ar vienkāršu balsu vairākumu atklātā biedru balsojumā;

8.2.3.valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē valde savā pirmajā sēdē.

8.3. Valde tiek ievēlēta biedru sapulcē atklātā balsojumā uz nenoteiktu laiku. Pirmā valdes sēde sasaucama ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc biedru sapulces.

8.4. Ja kāds no valdes atsakās no darbības valdē vai darbības konkrētā amatā, iesniedzot par to rakstisku iesniegumu, tikai biedru sapulces kompetence ir viņa vietā ievēlēt jaunu valdes locekli, priekšsēdētāju vai tā vietnieku.

8.5. Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par valdes darba organizēšanu, tai skaitā – par biedrības grāmatvedības vešanas nodrošināšanu. Valdes priekšsēdētāja prombūtnē par valdes darba organizēšanu atbild valdes priekšsēdētāja vietnieks.

8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājums, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.7. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks katrs var pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību tikai kopīgi ar vēl 1 (vienu) valdes locekli.

8.8. Valdes priekšsēdētāja, vietnieka un valdes locekļu darbs var tikt atalgots. Par atalgojuma faktu un apmēru lemj biedru sapulce.

8.9. Ja kādā no balsojumiem valdes locekļu balsis sadalās vienādi, valdes priekšsēdētājam vai tā prombūtnes laikā – valdes priekšsēdētāja vietniekam, ir izšķirošā balss lēmuma pieņemšanai.

 

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl  biedru sapulce uz nenoteiktu laiku.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa Biedru nauda.

10.1.Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmēra izmaiņas apstiprina biedru sapulce. Par biedru naudas samaksu biedriem vienu reizi kalendārajā gadā tiek izsniegti rēķini.

10.2. Jaunieši līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot) biedra naudu nemaksā.

10.3. Biedrības valdei ir tiesības lemt par biedru naudas gada maksas samazināšanu vai atcelšanu, ja Biedrībā par to ir saņemts argumentēts iesniegums.

 

Apstiprināti biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs”
Biedru sapulcē
Jēkabpilī, 2022.gada 17.jūnijā